Pazar Araştırması

Pazar araştırması, bir pazara girmeden önce, hedef pazar hakkında, müşteri adayları ve rakipler hakkında soru sorma, bilgi toplama ve sonuçları değerlendirme sürecidir. Pazar araştırması, tüketicilerin ürünlerinizi neden satın almak istediklerini de anlamanıza yardımcı olur. Bu bilgilerle tüketicilerinize çözüm sağlayan onları etkileyen pazar ürünleri üretip başarı şansınızı arttırabilirsiniz.

Pazar araştırması, bir pazara girmeden önce, hedef pazar hakkında, müşteri adayları ve rakipler hakkında soru sorma, bilgi toplama ve sonuçları değerlendirme sürecidir. Pazar araştırması, tüketicilerin ürünlerinizi neden satın almak istediklerini de anlamanıza yardımcı olur. Bu bilgilerle tüketicilerinize çözüm sağlayan onları etkileyen pazar ürünleri üretip başarı şansınızı arttırabilirsiniz.

Pazar araştırması yaptığınızda hedef müşterilerinizin, kültürel, toplumsal, sosyo-ekonomik, coğrafi ve kişisel durumları hakkında bilgi sahibi olursunuz. Ürününüz için bir talep olup olmadığını, bu talep karşısındaki rakiplerinizi analiz edebilirsiniz.

Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?
Pazar araştırmasına başlamadan önce iki temel piyasa araştırması türünden bahsetmek doğru olacaktır. Birincil pazar araştırması ve ikincil pazar araştırması arasındaki farkı bilmek, ne tür bir pazar araştırması yapmanız gerektiği hakkında size fikir verecektir.

Birincil pazar araştırması, daha önce toplanmamış yeni veri toplama eylemidir.
Yani, analiz edeceğiniz verileri arıyor ve elde ediyorsunuz demektir. Röportaj, anket gibi verileri elde etmek için aktif bir katılım içeren pazar araştırmaları birincil pazar araştırması içinde yer alır.

İkincil pazar araştırması, daha önce üretilmiş verileri toplar.
Pazar araştırması yöntemleri kantitatif (nicel) araştırmalar ve kalitatif (nitel) araştırmalarıdır. Kantitatif araştırmalar ‘sayılabilir veriler’ üreten pazar araştırmalarıdır. Sektöre ve ürüne uygun sorularla yapılan araştırmanın hedefi istatistik biliminden alınan yardım ile işlenebilecek sayısal verileri toplamak ve buradan anlamlı sonuçlar çıkarmaktır. Yüz yüze görüşme, telefonla görüşme, internet üzerinden görüşme, bilgisayar destekli telefon görüşmeleri ve bilgisayar destekli kişisel görüşmeler kantitatif (nicel) araştırmalara örnek gösterilebilir. Kalitatif (nitel) araştırmalar ise büyük veriler yerine küçük gruplardan bilgi edinilerek yapılır. Nitel yönteme; davranış araştırmaları, odak grup araştırmaları, mülakatlar, projektif teknikler örnek gösterilebilir.

Pazar Araştırması Aşamaları

1. Aşama Problem Tanımı

Sorunu ve araştırma hedeflerini tanımlanmalıdır. Herhangi bir pazarlam araştırmasının ilk adımı; araştırmanın amacını, ilgili arka plan bilgisini, hangi bilgilerin gerekli olduğunu ve karar vermede nasıl kullanılacağını göz önünde
bulundurarak sorunu tanımlamaktır. Bu aşamada karar vericilerle, endüstri uzmanlarıyla yapılan görüşmeler, ikincil verilerin analizleri, bazen de odak grupları gibi niteliksel araştırmalar yer alır.

2.Aşama Soruna Bir Yaklaşım Getirilmesi

İkinci aşama, objektif ve teorik çerçeve, analitik modeller, araştırma soruları, hipotezler ve araştırma tasarımını etkileyebilecek nitelik veya faktörlerin belirlenmesini içerir. Bu süreç, yönetim ve endüstri uzmanları, vaka incelemeleri ve simülasyonlar, ikincil verilerin analizi, nitel araştırma ve yapılan tartışmalar tarafından yönlendirilir.

3.Aşama Araştırma Tasarımı Formülasyonu

Bir araştırma tasarımı, pazarlama araştırması projesini yürütmek için bir çerçeve veya plandır. Gerekli bilgileri elde etmek için gerekli prosedürleri detaylandıracak, ilgi hipotezlerini test edecek, araştırma soruları için olası cevaplar belirleyecek ve karar verme için gerekli bilgileri sağlayacak bir çalışma tasarlamaktır. Katılımcılardan hangi verilerin alınması gerektiği konusunda da kararlar alınır. Çalışma için en uygun katılımcıları seçmek için bir anket ve örnekleme planı da tasarlanır. İkincil veri analizi, nitel araştırma, kantitatif verilerin toplanma yöntemleri (anket, gözlem, deney), gerekli bilginin tanımı, ölçüm prosedürleri, anket tasarımı, numune alma süreci ve numune boyutu, veri analizi planı, bir araştırma tasarımının formüle edilmesiyle ilgilidir.

4.Aşama Arazi Çalışması veya Veri Toplama

Arazi çalışması veya veri toplama işlemi, kişisel görüşme olabileceği gibi alanda çalışan bir saha kuvveti ya da personeli de içerebilir. Alan seçimi, eğitimi, denetimi ve alan kuvvetlerinin değerlendirilmesi, veri toplama hatalarını en aza indirmeye yardımcı olur.

5.Aşama Veri Hazırlama ve Analiz

Verilerin analizi, faydalı bilgileri vurgulamak, sonuç çıkarmak ve karar vermeyi desteklemek amacıyla verileri incelemek, temizleme, dönüştürmek ve modellemek için kullanılan bir süreçtir. Veri analizi, teknikleri kapsayan çok yönlü yaklaşımlara sahiptir. Veri madenciliği, yalnızca açıklayıcı amaçlar yerine tahmine dayalı modelleme ve bilgi bulma üzerine odaklanan belirli bir veri analiz tekniğidir.

Pazarlamacılar, müşteri kalıplarını, özelliklerini ve davranışlarını tanımlayan geçerli bilgileri çıkarmak için veri tabanlarını kullanır. İstatistiksel uygulamalarda, bazı kişiler veri analizini, tanımlayıcı istatistikleri keşifsel veri analizi ve doğrulayıcı veri analizi olarak ikiye böler. Veri analiz çeşitlerine örnek olarak metin analizini gösterebiliriz. Metin analizi istatistiksel, dilsel ve yapısal teknikleri, metinsel kaynaklardan, yapılandırılmamış bir veri türünden çıkarmak ve sınıflandırmak için kullanır.

Araştırma sürecinin bu aşamasında verilerin doğru analiz edilebilmesi için veriler dikkatle düzenlenir, kodlanır, kopyalanır ve doğrulanır. İstatistiksel pazar araştırma araçları kullanılır. Sonuçların geçerliliği de değerlendirilir.

6.Aşama Rapor Hazırlama ve Sunum

Rapor hazırlama ve sunum aşamasında, tüm proje, yazılı bir raporda belgelenmelidir. Benimsenen yaklaşımı, araştırma tasarımı, veri toplama ve veri analizi usullerini, sonuçları ve önemli bulguları sunar. Bu kalıcı belge araştırmanın parçası olmayanlar tarafından referans alınabilmesi açısından yararlıdır. Bulgular, karar verme sürecinde kolaylıkla kullanılabilecek şekilde, anlaşılır bir biçimde sunulmalıdır. Buna ek olarak, açıklık ve etkiyi arttırmak için tablolar, şekiller ve grafikler kullanılarak sözlü bir sunum yapılmalıdır. Resmi bir araştırma raporu sunumu tipik olarak; içindekiler, yönetici özeti, arka fon, araştırma hedefleri, araştırma metodolijisi, saha çalışması verilerinin
önemli özellikleri, ekler, bulgular, öneriler, etkiler ve eylem planı yer alır.

Neler yaptık?